Wedstrijdreglement voor Veganuary Giveaway

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Kazidomi wedstrijd Veganuary Giveaway (hierna genoemd: de “Wedstrijd”) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Alpro Comm. VA, Vlamingstraat 28, 8560 Wevelgem met ondernemingsnummer BE 0420.429.375 (hierna genoemd: “Alpro”).

 

Artikel 1: Algemeen

 1. 1. Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan alle personen woonachtig in België, Frankrijk, en Nederland die minstens 18 jaar zijn.

 2. Personeelsleden van Alpro en van de betrokken promotieagentschappen zijn uitgesloten van deelname. Ook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen.

 3. Worden ook nog uitgesloten van deelname, alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen. Worden tenslotte eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een list of kunstgreep aanwenden, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.

 4. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de Wedstrijd.

 5. Alpro kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een deelnemer zal leiden tot de uitsluiting van zijn of haar deelname aan de Wedstrijd.

 6. 2. Er wordt slechts één (1) prijs per adres toegekend.

 7. 3. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen.

 8. 4. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit wedstrijdreglement en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

 9. Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij de webbouwer of bij Alpro zelf, beslist Alpro autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.

 10. 5. De Wedstrijd wordt aangekondigd via Instagram.

 

 

Artikel 2: Gegevens

 1. 1. De deelnemer moet de volgende gegevens invullen/andere manier waarop gegevens aan Alpro bekend moeten worden gemaakt: voornaam, familienaam, adres, nr., postcode, gemeente, e-mailadres.

 2. 2. Alle persoonsgegevens die Alpro verkrijgt in het kader van de Wedstrijd zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze Wedstrijd, te weten de identificatie van de winnaars en het toesturen van de prijzen. Ze zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze wedstrijd. Alpro doet als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor deze Wedstrijd beroep op “verwerker” Mutant, die de wedstrijdcoördinatie verzekert.

 3. 3. Door het aanvinken van de “tick box” “Ja, Alpro mag me op dit e-mailadres verwennen met extra tips, recepten, kortingen, …” gaat de deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden van Alpro.

 4. Direct marketing moet begrepen worden als het feit dat de gegevens en het deelnemingsformulier door Alpro worden opgeslagen en verwerkt met het oog de deelnemer op de hoogte te houden van Alpro’s producten, initiatieven, wedstrijden en recepten.

 5. 4. De deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website (www.alpro.com/benl/contact) of een brief te sturen naar het adres van de zetel van Alpro. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook gratis en te allen tijde kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 6. 5. Uitvoering van de Wedstrijd moet begrepen worden als het feit dat de gegevens, het deelnemingsformulier, het beeldmateriaal waarop de deelnemende winnaar is afgebeeld gebruikt kunnen worden voor welke uitingen (met inbegrip van publieke uitingen) dan ook die verband houden met de Wedstrijd (anders dan aangegeven in artikel 2.2 van dit wedstrijdreglement). Dit recht omvat het internet, drukwerk en andere vormen van communicatie.

 

 

Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. 1. Deze Wedstrijd loopt van Januari 24 tot Januari 30. Deelnames die verstuurd worden vóór Januari 24 of na Januari 30 worden niet in aanmerking genomen.

 2. 2. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd door zowel Provamel als Kazidomi volgen op hun Instagram-accounts, reageren onder het bericht van de wedstrijd door 2 gebruikers te taggen, één vraag beantwoorden (wat is je favoriete veganistische gerecht?) en het wedstrijdbericht opnieuw plaatsen in hun verhalen door zowel Provamel als Kazidomi te taggen.

 

 

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. 1. in geval van artistieke prestatie: jury van Alpro/gerechtsdeurwaarder zal winnaars aanduiden ingeval snelheid een rol speelt: X aantal die de eerste zijn in geval van vragen/schiftingsvraag: Om als winnaar in aanmerking te komen, moet de deelnemer in principe alle wedstrijdvragen correct hebben beantwoord, evenals de schiftingsvraag. Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de schiftingsvraag voor het toekennen van alle prijzen voorzien in artikel 5, worden de winnaars bepaald op basis van het getal dat het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt, waarbij het dichtsbijgelegen getal dat hoger is dan het juiste antwoord voorrang heeft op het dichtsbijgelegen getal dat lager is dan het juiste antwoord. Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de wedstrijdvragen voor het toekennen van alle prijzen voorzien in artikel 5, zal tussen de deelnemers die minstens één (1) van de twee (2) wedstrijdvragen correct hebben beantwoord, het antwoord op de schiftingsvraag bepalend zijn voor de aanduiding van de winnaars. Bij ex-aequo’s zullen de deelnemers die als eerste hun deelnemingsformulier hebben teruggestuurd, als winnaars worden aangeduid. De ontvangen deelnemingsformulieren worden gecontroleerd en pas na afloop van de wedstrijd worden de winnaars bepaald onder toezicht van jury/deurwaarder. Zijn beslissing is definitief en onherroepelijk en niet vatbaar voor enige betwisting. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de mogelijkheid tot het behalen van de prijzen afhangt van hun intellectuele bekwaamheid en hun snelheid tot het beantwoorden van de wedstrijdvragen en schiftingsvraag. Zij beseffen aldus dat het mogelijk is dat zij geen prijs winnen, hoewel zij alle vragen juist hebben beantwoord, en dit omdat zij niet bij de snelste waren bij het terugsturen van de deelnemingsformulieren.

 2. 2. De winnaars zullen binnen de maand na afloop van de Wedstrijd schriftelijk bericht krijgen van de gewonnen prijs op het e-mailadres of adres dat zij hebben opgegeven. Alpro kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de prijzen indien het opgegeven postadres en/of e-mailadres onjuist of onvolledig is of indien een verandering in postadres en/of e-mailadres niet werd overgemaakt.

 3. 3. De prijzen worden per post opgestuurd naar de winnaars.

 4. 4. Indien een prijs buiten de schuld van Alpro niet binnen de drie (3) maanden na einde van de Wedstrijd is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Alpro. De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding.

 5. 5. Onverminderd de rechten van Alpro zoals bepaald in artikel 2.5, zal over de uitslag van de Wedstrijd niet openbaar worden gecommuniceerd.

 

 

Artikel 5: Prijzen

 1. 1. 1 doos met voorgeselecteerde veganistische producten + een jaarlijks Kazidomi-lidmaatschap

 2. 2. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. 1. Ingeval de wedstrijd niet online is: Alpro wijst, behalve in geval van bedrog of zware fout in haar hoofde, elke aansprakelijkheid af voor gebreken of problemen, met de technische infrastructuur of andere, die het goede verloop van de Wedstrijd zouden verhinderen. Verder kan de aansprakelijkheid van Alpro niet worden ingeroepen bij problemen met verzending, toekomen of verlies van gewone post of ingeval van het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Meer in het algemeen kan Alpro niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten, van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de deelname aan de Wedstrijd of van de toegekende prijzen.

 2. 2. Ingeval de wedstrijd wel online is: Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Alpro kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

 3. - Transmissies via het internet.

 4. - Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.

 5. - De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.

 6. - Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

 7. 3. Alpro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de Wedstrijd, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.kazidomi.com of www.alpro.com. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de www.kazidomi.com en Alpro website en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Alpro kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Alpro behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het wedstrijdreglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Alpro niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. Alpro en haar aangestelden zijn ten aanzien van de winnaars op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de prijzen, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, hun eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het gebruik ervan.

 8. 4. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook in hoofde van Alpro.

 

 

Artikel 7: Rechten Alpro

 1. 1. Alpro behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.

 2. 2. Alpro behoudt zich het recht om te allen tijde testimonials van deelnemers te verwijderen op Instagram. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat het materiaal in strijd is met toepasselijke wetgeving of omwille van andere redactionele overwegingen naar Alpro’s eigen inzicht. Alpro is niet verplicht dit vooraf aan de betrokken deelnemer te melden en behoeft geen reden op te geven.

 

 

Artikel 8: Instagram

 1. Ingeval de wedstrijd op Instagram loopt, moeten ook volgende elementen vermeld worden.

 2. 1. De deelnemer erkent dat de Wedstrijd wordt georganiseerd door Alpro en niet door Instagram. Instagram kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.

 3. 2. Alpro erkent dat Instagram de Wedstrijd op geen enkele wijze ondersteunt, uitvoert, goedgekeurd heeft of er op een andere wijze mee geassocieerd is.

 4. 3. De deelnemer verstrekt zijn/haar gegevens aan Alpro en niet aan Instagram.

 

 

Artikel 9: Contact

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Wedstrijd of het wedstrijdreglement kunnen schriftelijk aan bovengenoemd adres worden verstuurd of kunnen aan Alpro worden meegedeeld via het contactformulier op de Alpro website: www.alpro.com.

 

Artikel 10: diversen

 1. 1. Dit wedstrijdreglement wordt enkel ter beschikking gesteld op www.provamel.com van Januari 24 tot Januari 30. Een papieren exemplaar van dit wedstrijdreglement zal gratis worden toegestuurd aan iedere persoon die dit per brief zou verzoeken aan Alpro op het volgende adres: Provamel | Contact Us.

 2. 2. Op deze Wedstrijd zijn de Alpro gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te vinden zijn op www.alpro.com.

 3. 3. De Wedstrijd, dit wedstrijdreglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk.